دانلود قصه صوتی

۲۲:۵۵مدت زمان

کتاب قصه صوتی کودکانه

کتاب صوتی

دانلود کتاب قصه صوتی کودکانه فال روباه

دانلود کتاب قصه صوتی کودکانه فال روباه

سندبادنامه کتابی است که به زبان هندی قدیم نوشته شده، بعدبه زبان پهلوی و زبان عربی و در نهایت به زبان فارسی ترجمه شده است.

سندباد نامه حاوی قصه های سودمندی است.

این داستان فال روباه نام دارد.

یک روباهی بود، مثل همه روباه ها باهوش و زیرک، یک روز روباه از راهی میان صحرا می گذشت.

داشت برای شکار حیوانات کوچک نقشه می کشید.

در بین راه روباه چشمش به مقداری علف و چند تکه چوب روی زمین افتاد و در ضمن میان علف ها یک ماهی تر وتازه هم افتاده بود.

روباه وقتی خوب نگاه کرد متوجه شدکه خیال و رویا نیست و واقعا یک ماهی با بوی تازه بین علف هاست.

روباه با خودش فکر کرد که این ماهی چرا وسط راه افتاده؟

و از آنجایی که احتمال خطر میداد و دیده بود که چطوری یکی از دوستانش در دام شکارچی ها گیر افتاده بود.

ماهی را به حال خودش گذاشت و راه افتاد.توی مسیر میمونی را دیدو تصمیم گرفت از میمون برای فهمیدن راز ماهی استفاده کند.

و داستانی در مورد جانشینی میمون به جای شیر سر هم کرد و …
در انتها ماهی سهم روباه شد و دام سهم میمون، چراکه میمون به اندازه روباه به همه اطرافش دقت نکرد و گول خورد.